Wczytuję dane...
Opis gwarancji Maruyama

Klient może wybrać gwarancję podstawową (ogólną) lub gwarancję rozszerzoną.

Karty gwarancyjne z pełną treścią są dołączone do urządzenia

 

WARUNKI GWARANCJI (podstawowej)

 

Postanowienia wstępne

1. W przypadku uszkodzeń silników spalinowych zastosowanie mają warunki gwarancji producentów silników odpowiednio, które są załączone do Instrukcji Obsługi Silnika.

2. Sprzedawca zapewnia o dobrej jakości sprzedanego towaru, chyba że jego wadliwość jest na tyle oczywista, iż można rozsądnie uznać, że kupujący się na nią zgodził.

3. Karta gwarancyjna musi zostać wypełniona i podpisana przez sprzedawcę w dniu zakupu. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami gwarancji przed zawarciem umowy sprzedaży i opatrzenia karty gwarancyjnej swoim podpisem.

4. Nieprawidłowo wypełniona lub niepodpisana karta gwarancyjna nie stanowi dowodu udzielenia gwarancji.

5. Gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Zakres gwarancji

6. Gwarancją są objęte usterki zaistniałe w czasie prawidłowej eksploatacji wyrobu, wynikające z wad materiałowych i błędów montażu (lub inne zawinione przez producenta) zgłoszone w formie reklamacji w terminie 24 miesięcy od daty zakupu. Okres ten dotyczy wyłącznie zastosowania urządzenia do prac w gospodarstwach domowych przez nabywców detalicznych. W przypadku użycia urządzenia do prac zawodowych okres gwarancji zostaje ograniczony do 12 miesięcy, w przypadku wypożyczenia urządzenia do 3 miesięcy.

7. Gwarancja ma zastosowanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

8. W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych lub materiałowych.

9. Użytkownik traci prawo wynikające z gwarancji w przypadku :

- użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem;

- obsługi niezgodnej z doręczoną instrukcją;

- używania nieoryginalnych części zamiennych lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (w szczególności nieodpowiednich filtrów, przewodów połączeniowych, olejów, paliw, smarów, zanieczyszczonej benzyny, itp.);

- dokonywanie we własnym zakresie napraw, wymiany zespołów, zmian konstrukcyjnych;

- jakiejkolwiek ingerencji wewnątrz urządzenia przez podmioty inne niż autoryzowane punkty serwisowe

- dokonania wpisów lub poprawek w karcie gwarancyjnej przez podmioty inne niż autoryzowane punkty serwisowe

- niewłaściwego przechowywania.

10. Gwarancji w szczególności nie podlegają uszkodzenia mechaniczne towaru, a także elementy zużywające się w czasie jego eksploatacji, takie jak : noże, piasty mocowania noża, koła jezdne, łańcuchy tnące, prowadnice, paski klinowe, linki rozruchowe, kółka linowe, głowice żyłkowe, świece zapłonowe, powłoka lakiernicza korpusu kosiarki.

11. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają także:

- zgięcie lub pęknięcie wału korbowego i związane z tym konserwacje;

- zerwanie klina koła zamachowego;

- zatarcie silnika;

- uszkodzenia mechaniczne wyłączników kosiarek;

- uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania niewłaściwych (np. o zbyt małym przekroju) lub niesprawnych przewodów połączeniowych mogących powodować np. wytopienie styków wyłączników kosiarek elektrycznych.

 

 

 

WARUNKI 5-CIO LETNIEJ GWARANCJI (rozszerzonej)

(zakup na paragon)

 

Warunkiem uzyskania rozszerzonej 5-letniej gwarancji na urządzenia Maruyama jest dokonanie 4 płatnych przeglądów okresowych odnotowanych w arkuszu przeglądów. Każdy przegląd winien być udokumentowany dowodem sprzedaży usługi serwisowej (paragon).

Przeglądów dokonywać można w autoryzowanych punktach sprzedaży urządzeń Maruyama.

Gwarancja 5-letnia nie uchyla zapisów instrukcji obsługi urządzenia, warunków gwarancji 2-letniej oraz zasad konserwacji urządzenia zapisanych w dziale „konserwacja” instrukcji obsługi. Kryteria ważności gwarancji lub jej anulowania zawarte są w warunkach gwarancji 2-letniej w rozdziale „Zakres gwarancji”.

Gwarancja nie obejmuje wymiany części, ani czynności konserwacyjnych związanych z obowiązkowymi przeglądami okresowymi.

 

 

WARUNKI 2 LETNIEJ GWARANCJI (rozszerzonej)

(zakup na fakturę)

Warunkiem uzyskania rozszerzonej 2-letniej gwarancji na urządzenia Maruyama jest dokonanie 3 płatnych przeglądów okresowych odnotowanych w arkuszu przeglądów. Każdy przegląd winien być udokumentowany dowodem sprzedaży usługi serwisowej (faktura).

Przeglądów dokonywać można w autoryzowanych punktach sprzedaży urządzeń Maruyama.

W przypadku nabycia oraz używania urządzenia do prac zawodowych okres gwarancji zostaje wydłużony z 12 do 24 miesięcy (zakup na fakturę), przy zachowaniu obowiązkowych przeglądów.

Gwarancja nie obejmuje wymiany części, ani czynności konserwacyjnych związanych z obowiązkowymi przeglądami okresowymi.